Notice: Undefined index: gosc in /home/astabid/domains/grooszek.pl/public_html/config/config.php on line 18

Notice: Undefined variable: komunikat in /home/astabid/domains/grooszek.pl/public_html/config/config.php on line 107
Grooszek.pl - Wygrywaj za grosze!! 


Załóż Konto1

Wybieraj Produkty2

Licytuj i WYGRYWAJ3

§ 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora usług Serwisu, za cenę określoną w Cenniku, warunki i zasady uczestnictwa w Zakupach Kup Teraz oraz Aukcjach, a także warunki sprzedaży przedmiotów oferowanych przez Wystawiającego.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, o której mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu, w szczególności umów zakupu praw i rzeczy zawieranych w ramach usługi korzystania z Serwisu. Na Stronie Głównej zawsze znajduje się Regulamin w aktualnym brzmieniu.

Zalogowanie do Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu na zasadach określonych w § 11 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu.

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

4.1. Regulamin - niniejszy dokument;

4.2. Operator - Właścicielem serwisu jest firma Rivalline Corporation z siedzibą na Wyspach Marshalla. 4.3. Wystawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procesu weryfikacji oraz podpisaniu odpowiednich umów z Operatorem uzyskała od Operatora status Wystawiającego;

4.4. Autoryzacja - proces weryfikacji oraz podpisania umów z Operatorem zakończony przyznaniem przez Operatora statusu Wystawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 poniżej; 4.5. Serwis - prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie www.grooszek.pl, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić Przez Automat;

4.6. Zakup Kup Teraz, określany również jako Kup Teraz- sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach niniejszego Regulaminu, szczegółowo określona w § 4;

4.7. Aukcja - sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach niniejszego Regulaminu, szczegółowo określona w § 5;

4.8. Przebicie - skorzystanie z funkcji Serwisu umożliwiającej zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego na Aukcji i zaoferowanie za niego ceny wyższej o Postąpienie od Ceny Aktualnej, umożliwiając tym samym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu Aukcji;

4.9. Przebicie przez Automat - Przebicie wykonane automatycznie przez System, w imieniu Użytkownika i na jego rachunek, bez udziału Użytkownika wg Parametrów Przebicia Automatu ustawionych przez Użytkownika; 4.10. System - system informatyczny zapewniający działanie Serwisu;

4.11. BID, BID zwrotny(inaczej grooszki) - prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności opisanej w Regulaminie lub Stronach Serwisu, gdzie BIDy(Grooszki) zwrotne nabywane są poprzez zakup od Operatora wg Cennika bądź pozyskane w wyniku wymiany zakupionego towaru, a BIDy(Grooszki), nie będące BIDami zwrotnymi, nabywane są w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu, Pomocy lub zakładce FAQ;

4.12. Pula BIDów(Grooszki) - ilość (pula) (Grooszków) zwrotnych znajdujących się na Koncie Użytkownika, służących do udziału w Aukcjach oferowanych przez Serwis;

4.13. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Osoba identyfikowana jest poprzez imię, nazwisko i datę urodzenia

4.14. Konta powiązane - konta dwóch lub więcej Użytkowników, które posiadają choć jeden element wspólny

4.14.1. Adres zameldowania;

4.14.2. Adres wysyłki;

4.14.3. Konto bankowe / karta kredytowa użyte do dokonania wpłaty za BIDy(Grooszki) zwrotne, Kup Teraz lub Aukcję.

Powiązanie Kont występuje również w przypadku gdy do ich obsługi użyto tego samego komputera.

4.15. Cennik - publikowana przez Operatora na jednej z podstron Serwisu informacja, określająca warunki i wysokość odpłatności za prawo zakupu Grooszków zwrotnych;

4.16. Czas obowiązywania Kup Teraz – czas, w ramach którego Użytkownik może nabyć przedmiot wystawiony do sprzedaży na Kup Teraz;

4.17. Czas do Końca Aukcji- czas, który pozostał do Końca Aukcji z pominięciem czasu przetwarzania systemu i czasu przerw w działaniu Systemu;

4.18. Koniec Aukcji - moment upłynięcia Czasu do Końca Aukcji oznaczony przez wyświetlenie przez System słowa „Sprzedane” na Stronie Aukcji;

4.19. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą Użytkownika (loginem) zbiór danych, obejmujący dane o Użytkowniku oraz historię jego działań w ramach Serwisu, zapisany w zakładce "MOJE KONTO";

4.20. Parametry Aukcji - zestaw indywidualnych danych i cech właściwych dla danego rodzaju Aukcji;

4.21. Parametry Przebicia Automatu - Aukcje odbywają sie bez automatów

4.22. Postąpienie- złożenie przez Użytkownika oferty najkorzystniejszej w toku Aukcji;

4.23. Przybicie – potwierdzenie, przesyłane w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika, o zakończeniu Aukcji wysłane do Zwycięzcy Aukcji przez Operatora w trybie § 5 pkt 6 niniejszego Regulaminu;;

4.24. Strona Kup Teraz lub Aukcji- strona, na której odbywa się Kup Teraz lub Aukcja danego przedmiotu, zawierająca w szczególności następujące informacje: nazwa przedmiotu, jego opis techniczny, określona z góry przez Wystawiającego cena przedmiotu wystawionego do sprzedaży na Kup Teraz, koszt wysyłki oraz inne koszty, właściwe dla danego rodzaju zakupu poprzez Kup Teraz lub Aukcję;

4.25. Cena Wywoławcza - cena początkowa przedmiotu oferowana przez Wystawiającego na początku Aukcji

4.26. Cena Aktualna - cena zaoferowana przez Aktualnego Zwycięzcę; w sytuacji gdy żaden Użytkownik nie dokonał Przebicia ani Przebicia Przez Automat, Cena Aktualna jest równa Cenie Wywoławczej;

4.27. Cena Zakupu – cena wskazana przez Wystawiającego, za którą Użytkownik może nabyć przedmiot w ramach Kup Teraz lub cena wylicytowana przez Zwycięzcę Aukcji, za którą kupuje przedmiot wystawiony na Aukcji; 4.28. Kupujący Kup Teraz - Użytkownik, który kupił przedmiot korzystając z opcji Kup Teraz, według zasad określonych w § 4;

4.29. Aktualny Zwycięzca - Użytkownik, który zostanie Zwycięzcą Aukcji, o ile żaden inny Użytkownik nie dokona Przebicia lub Przebicia Przez Automat przed Końcem Aukcji, zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 4.30. Zwycięzca Aukcji - Użytkownik, który wygrał Aukcję, według zasad określonych w § 5;

4.31. Cookies - informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika.

§ 2 Rejestracja

Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

1.1.Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki;

1.2. Prawo do rejestracji mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z którymi nie została uprzednio rozwiązana przez Operatora umowa o korzystanie z usług Serwisu z powodu naruszenia przez nich prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i zasad Regulaminu;

1.3. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Użytkownika, z którym uprzednio rozwiązano umowę, z przyczyn wymienionych w pkt. 1.2. powyżej, następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek Puli BIDów w ramach kary umownej za ponowne rażące naruszenie zasad Regulaminu.

W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach Serwisu.

Wszystkie podawane dane osobowe muszą dotyczyć osoby, która zamawia usługę i być zgodne z prawdą. W szczególności imię, nazwisko, data urodzenia i adres zameldowania musi być zgodny z podanym w dowodzie osobistym lub innym dowodzie tożsamości. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich Kont Użytkownicy. Wprowadzenie zmiany danych po rejestracji będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Operatorem. Nie dotyczy to adresów do wysyłki, którymi Użytkownik może zarządzać samodzielnie w ramach swojego Konta. System wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub w formie wiadomości tekstowej SMS.

Z chwilą rejestracji Konta w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wcześniej skorzystał on z dostępnej promocji lub dokonał zakupu BIDów zwrotnych albo wykonał inną aktywną czynność w ramach Serwisu.

Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika, adresu e-mail czy numeru telefonu.

Do każdego Konta musi być przyporządkowana inna, unikalna nazwa Użytkownika.

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Identyfikacja osoby następuje na podstawie imienia, nazwiska i daty urodzenia. W szczególnych, uzasadnionych wypadkach Operator może dopuścić odstępstwo od tej reguły na pisemny wniosek Użytkownika.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownikom Kont Powiązanych nie wolno brać udziału w tej samej Aukcji. Konta są niezbywalne.

W Serwisie nie obowiązuje limit określający ile razy Użytkownik może wziąć udział w Kup Teraz.

W Serwisie obowiązuje limit określający ile razy jeden Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, której przedmiotem nie są pakiety BIDów (Grooszki), co nie uchybia prawu z § 5 pkt 11. Szczegóły określone są w Pomocy lub zakładce FAQ. Wysokość limitu oraz aktualny stan wygranych Aukcji wliczanych do limitu widoczne są po zalogowaniu do Systemu.

W Serwisie obowiązuje dodatkowo limit określający ile razy jeden Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, której przedmiotem są pakiety BIDów (Grooszki), co nie uchybia prawu z § 5 pkt 11. Szczegóły działania limitu określone są w Pomocy lub zakładce FAQ. Wysokość limitu, oraz aktualny stan wygranych Aukcji wliczanych do niego widoczne są po zalogowaniu do Systemu.

Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych z prawdą, Operator zastrzega sobie ponadto prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Blokada może nastąpić w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podmiotu rejestrowanego z danymi rzeczywistymi.

W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.

Wszelkie działania Użytkownika w ramach serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do dostarczania w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym ani działać w porozumieniu z innym uczestnikiem Aukcji lub osobą trzecią w sposób wpływający na jej wynik. W szczególności – Konta Powiązane nie mogą brać udziału w tej samej Aukcji. O przykładowych działaniach, które będą uznawane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, Użytkownicy będą informowani w komunikatach Operatora. Działania Użytkownika sprzeczne z powyższymi zasadami mogą spowodować blokadę Konta i być przyczyną rozwiązania umowy o korzystanie z usług Serwisu, odmowy Przybicia i zastosowania kary umownej analogicznej do przewidzianej w § 5 pkt 14.

Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku informacje o wykonywanych w ramach Serwisu transakcjach w celu ewentualnego wykorzystania w postępowaniu reklamacyjnym. Brak realizacji tego obowiązku przez Użytkownika oznacza akceptację danych o transakcjach zarchiwizowanych przez Serwis.

Użytkownik ma prawo uczestnictwa w Konkursach organizowanych przez Operatora, których zasady będą określane w Regulaminach Konkursu publikowanych na specjalnej podstronie Serwisu. Konkursy nie są grami losowymi w rozumieniu właściwej ustawy prawa cypryjskiego o grach hazardowych.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i szyfrowaniem połączeń wykorzystujących protokół SSL.

§ 3 Autoryzacja. Wystawiający

Prawo wystawiania przedmiotów na Kup Teraz oraz Aukcjach prowadzonych w Serwisie przysługuje Wystawiającemu.

Status Wystawiającego posiada osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która uzyskała Autoryzację Operatora zgodnie z niżej przedstawioną procedurą. Zasady wyboru i Autoryzacji Wystawiającego:

3.1. Złożenie Operatorowi wniosku o Autoryzację poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: bok@grooszek.pl;

3.2. Weryfikacja wniosku przez Operatora;

3.3. Akceptacja wniosku lub odrzucenie wniosku;

3.4. Zawarcie umowy o współpracę w przypadku akceptacji wniosku.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3.1. powyżej, powinno, w przypadku osób fizycznych, zawierać dane tożsame z danymi niezbędnymi do założenia Konta w Serwisie, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ich dane rejestrowe, z zastrzeżeniem, iż Operator może zwrócić się, w odpowiedzi na wniosek, o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Operator zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o Autoryzację osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej bez podania przyczyn odmowy udzielenia Autoryzacji. Z chwilą zawarcia umowy o współpracę pomiędzy Operatorem a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, osoba taka lub jednostka uzyskuje status Wystawiającego i uprawniona jest do wystawiania przedmiotów na Kup Teraz oraz Aukcjach zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

§ 4 Kup Teraz

Kup Teraz oznacza możliwość nabycia przedmiotu za Cenę Zakupu wskazaną przez Wystawiającego, bez konieczności udziału w Aukcji. Użytkownik może skorzystać z Kup Teraz w dowolnym momencie Aukcji, jak również po upłynięciu czasu do końca Aukcji, w Czasie obowiązywania Kup Teraz.

Przedmiot wystawiony do sprzedaży w ramach Kup Teraz zostaje udostępniony w Serwisie przez Operatora na Stronie Kup Teraz oraz na Stronie danej Aukcji w Czasie obowiązywania Kup Teraz.

W Kup Teraz może wziąć udział każdy Użytkownik Serwisu, posiadający niezablokowane Konto.

Kupujący Kup Teraz dokonuje zakupu w formie opisanej w niniejszym paragrafie poprzez kliknięcie w widoczny na Stronie Kup Teraz przycisk „KUP TERAZ” i tym samym zawiera z Wystawiającym umowę sprzedaży przedmiotu, o czym Operator, w imieniu Wystawiającego, poinformuje go wysyłając e-mail z potwierdzeniem zakupu, a wykonanie tejże umowy zależy od spełnienia warunków sprzedaży szczegółowo opisanych w § 7, w tym przede wszystkim od zapłacenia Ceny Zakupu przez Użytkownika.

Warunki umowy sprzedaży, dostawy, gwarancji i zapłaty za przedmiot, wskazane w punkcie poprzedzającym, zawarte są w § 7 niniejszego Regulaminu.

Na zasadach określonych w punktach poniższych, Użytkownik, który kupił przedmiot przez Kup Teraz i jednocześnie brał udział w licytacji, nabywa prawo do zakupu przedmiotu po obniżonej Cenie Zakupu, z zastrzeżeniem pkt. 7, lub do zwrotu BIDów(Grooszki) zwrotnych, w ilości oraz na zasadach opisanych w pkt. 8 oraz 9. Użytkownik nabywa jedno ze wskazanych uprawnień gdy jednocześnie spełnił obowiązek nałożony w § 7 pkt 7 i gdy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z § 7 pkt 10 niniejszego Regulaminu.

Obniżenie Ceny Zakupu nastąpi poprzez rozliczenie BIDów(Grooszki) zwrotnych, które Użytkownik wydał na Aukcji. Obniżona Cena Zakupu nie może być niższa niż 50% Ceny Zakupu przedmiotu wskazanej na Stronie Kup Teraz.

Zwrot, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, będzie następował w ten sposób, że Użytkownik otrzyma BIDy(Grooszki), które zasilą jego Pulę BIDów(Grooszki), w ilości odpowiadającej ilości wydanych BIDów(Grooszki) zwrotnych od momentu przystąpienia do Aukcji, do Końca Aukcji.

W przypadku ponownego skorzystania z Kup Teraz w ramach tej samej Aukcji, zwrot BIDów(Grooszki) zwrotnych będzie obejmował ilość wydanych BIDów(Grooszki) zwrotnych od ostatnio dokonanego Zakupu Kup Teraz. Obniżenie Ceny Zakupu w tym wypadku nie będzie mieć zastosowania.

Po spełnieniu przez Użytkownika obowiązków wskazanych w § 7, ze szczególnym uwzględnieniem § 7 pkt 7, Operator rozpocznie procedurę zwrotu BIDów(Grooszki) zwrotnych, który nastąpi w ciągu 45 dni od dnia potwierdzenia otrzymania towaru i tym samym zasili Pulę BIDów(Grooszki) Użytkownika, o ile Użytkownik nie odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z § 7 pkt 10.

Ilość dokonanych przez Użytkownika zakupów poprzez Kup Teraz jest widoczna na Koncie Użytkownika, w zakładce „MOJE KONTO”.

Zabrania się wykorzystywania przez Użytkowników, w celu skorzystania z Kup Teraz, wszelkiego nieautoryzowanego przez Operatora oprogramowania, a postanowienia § 5 pkt 14 i 15 stosuje się odpowiednio. Zabrania się udziału w Kup Teraz pracownikom Operatora i Wystawiającego oraz najbliższym członkom ich rodzin.

§ 5 Aukcja

Każda Aukcja odbywa się na warunkach opisanych w jej parametrach (Parametry Aukcji).

Aukcja rozpoczyna się w momencie udostępnienia funkcji Przebijania dla danej Aukcji przez Operatora na Stronie Aukcji.

Cena Wywoławcza określona jest w Parametrach Aukcji.

Zasady dokonywania Przebicia:

4.1. Użytkownik dokonuje Przebicia z dostępnej na jego Koncie Puli BIDów(Grooszki), poprzez wybranie opcji „PRZEBIJ” uwidocznionej na Stronie Aukcji lub innej stronie Serwisu odnoszącej się do danej Aukcji;

4.2. Dokonanie Przebicia jest możliwe tylko wtedy, gdy w Puli BIDów(Grooszki) Użytkownik posiada przynajmniej 1 BID lub 1 BID zwrotny;

4.3. Dokonanie Przebicia zmniejsza Pulę BIDów(Grooszki) o co najmniej 1 BID lub 1 BID zwrotny lub więcej , zgodnie z Parametrami Aukcji, w kolejności określonej w Pomocy lub zakładce FAQ;

4.4. Po rozpoczęciu Aukcji Serwis na bieżąco aktualizuje (co do sekundy) pozostały Czas do Końca Aukcji;

4.5. Przebicie dokonywane przez każdego Użytkownika wydłuża Czas do Końca Aukcji, nadając mu wartość równą parametrowi Czas na Przebicie, o ile Czas do Końca Aukcji jest mniejszy niż Czas na Przebicie; 4.6. Cena Aktualna uwidoczniona jest na Stronie Aukcji;

4.7. Przy każdym Przebiciu następuje podniesienie Ceny Aktualnej przedmiotu wystawionego na Aukcji o kwotę Postąpienia określoną w Parametrach Aukcji; 4.8. Użytkownik, który dokonał Przebicia jako ostatni, zostaje Aktualnym Zwycięzcą;

4.9. Aukcja kończy się w chwili Końca Aukcji, ujawnionym na Stronie Aukcji napisem „Sprzedane”, przy czym informacja ta nie oznacza automatycznego Przybicia;

4.10. Aktualny Zwycięzca zostaje Zwycięzcą Aukcji w momencie Końca Aukcji, a Cena Aktualna staje się Ceną Zakupu.

Po zakończeniu Aukcji Operator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia przebiegu Aukcji pod względem technicznym i pod względem zgodności z Regulaminem.

Operator zastrzega sobie prawo unieważnienia Aukcji w przypadku, gdy Użytkownik posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem lub w inny sposób naruszył prawo, dobre obyczaje (w szczególności poprzez działanie w porozumieniu z innym uczestnikiem Aukcji lub osobą trzecią w sposób wpływający na wynik Aukcji) lub zasady Regulaminu, a także w razie stwierdzenia awarii Systemu lub błędu technicznego, mającego wpływ na przebieg Aukcji. O unieważnieniu Aukcji i jego przyczynach powiadamia niezwłocznie wszystkich jej uczestników za pośrednictwem wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika, oraz dokonuje aktualizacji Kont uczestników Aukcji poprzez zwrot BIDów(Grooszki) lub BIDów(Grooszki) zwrotnych w niej wykorzystanych, za wyjątkiem Użytkownika, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Ponadto Operator ma prawo zablokować Konto takiemu Użytkownikowi, odmówić Przybicia oraz zastosować sankcję: przepadek wszystkich zgromadzonych na koncie BIDów(Grooszki) oraz BIDów(Grooszki) zwrotnych jako karę umowną za naruszenie Zasad Regulaminu.

O ile stwierdzenie przez Operatora naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad Regulaminu przez uczestnika Aukcji następuje w czasie jej trwania, Operator zastrzega sobie ponadto prawo wykluczenia Użytkownika dopuszczającego się wymienionych naruszeń z Aukcji poprzez natychmiastową blokadę Konta, odmowę Przybicia, a także zastosowanie kary umownej w postaci przepadku Puli BIDów(Grooszki) i ewentualnie zastosowanie sankcji z § 10 pkt 1.1. oraz 1.2.

W razie stwierdzenia awarii lub błędu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nadającego się do usunięcia w krótkim czasie, Operator przerywa Aukcję i usuwa awarię lub błąd.

Operator może wprowadzać szczególne rodzaje Aukcji, o czym poinformuje Użytkowników na Stronie Aukcji i na Stronie Logowania lub w innym komunikacie. Cechy i zasady ich przeprowadzenia, odróżniające się od tych, o których mowa w niniejszym §, zostaną określone w Pomocy lub zakładce FAQ.

Zabrania się udziału w Aukcjach pracownikom Operatora i Wystawiającego oraz najbliższym członkom ich rodzin.

§ 6 Opłaty

Przy udziale w Aukcji określonej w § 5 Prawo Przebicia i Przebicia przez Automat jest odpłatne. W celu skorzystania z funkcji Serwisu, umożliwiającej zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego na Aukcji, należy zakupić BIDy(Grooszki) zwrotne. Wysokość opłat za BIDy(Grooszki) zwrotne zawarta jest w Cenniku. Uiszczenie opłaty za Przebicie lub Przebicie przez Automat nie zwalnia zwycięzcy Aukcji z uiszczenia Ceny Zakupu. W celu nabycia BIDów (Grooszki)zwrotnych, należy wybrać ilość kupowanych BIDów(Grooszki)zwrotnych, wedle Cennika wskazanego na Stronie Serwisu, wybrać formę płatności i dokonać zapłaty. Z chwilą skutecznego dokonania opłaty, Użytkownik nabywa prawo Przebicia lub Przebicia przez Automat.

Opłaty za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu uiszczane są przez Użytkownika za pośrednictwem uznanych firm trzecich.

Zakupione BIDy(Grooszki) zwrotne zwiększają Pulę BIDów(Grooszki) na Koncie Użytkownika.

Ważność BIDów(Grooszki) zwrotnych oraz BIDów upływa po 30 dniach od zakupu. Po upływie ich ważności, niewykorzystane, są automatycznie usuwane z Puli BIDów(Grooszki) na Koncie Użytkownika. Procedury odwoławcze są w tym wypadku wyłączone.

Wykorzystane przez Użytkownika BIDy(Grooszki) lub BIDy(Grooszki) zwrotne są usuwane z jego Konta automatycznie.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu BIDów oraz BIDów zwrotnych z wyjątkiem sytuacji określonych w § 4.

§ 7 Warunki sprzedaży

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Wystawiającym. Operator nie jest Stroną umowy, a jedynie umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży z Wystawiającym, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

W celu dostarczenia zakupionego bądź wylicytowanego przedmiotu, Użytkownik niezwłocznie po zakupie wprowadzi swoje dane adresowe w zakładce „MOJE KONTO”, podzakładce: „KUP TERAZ” lub „WYGRAŁEM”. W razie niewskazania adresu do wysyłki we wskazanym czasie, Użytkownik skontaktuje się z Operatorem w celu wyznaczenia dodatkowego terminu poprzez formularz kontaktowy. Dane te są przez Operatora niezwłocznie udostępniane Wystawiającemu. W razie opóźnienia we wskazaniu danych adresowych, Operator ani Wystawiający nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w wysyłce przedmiotu kupionego w ramach Kup Teraz bądź wygranej Aukcji.

Użytkownik, zawierający umowę sprzedaży w ramach Kup Teraz, jest zobowiązany do uiszczenia Ceny Zakupu z chwilą dokonania zakupu przedmiotu. Natomiast Użytkownik, zawierający umowę sprzedaży w ramach udzielenia Przybicia, powinien uiścić Cenę Zakupu w ciągu 7 dni od dnia udzielenia Przybicia. Termin może zostać przedłużony na wniosek Użytkownika, przesłany w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika, za zgodą Wystawiającego wyrażoną w tej samej formie. W razie przekroczenia terminu Wystawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym powiadomi Użytkownika przesyłając wiadomość wewnętrzną.

Zakupiony bądź wylicytowany przedmiot będzie dostarczany przez Wystawiającego na adres podany zgodnie z pkt. 2 powyżej Użytkownikowi bezpośrednio lub osobiście przez niego umocowanej osobie w terminie 14 dni od dnia zasilenia konta bankowego Wystawiającego należną Ceną Zakupu. Wystawiający poinformuje Użytkownika o wysłaniu zakupionego przez niego przedmiotu, wprowadzając w System informację o nadaniu statusu „wysłane”. Dostarczenie przedmiotu odbywa się na koszt Użytkownika.

Nadawcą przesyłki zawierającej zakupiony bądź wylicytowany przedmiot może być podmiot działający w porozumieniu z Wystawiającym na podstawie odrębnej umowy, co nie wpływa na zakres praw i obowiązków Użytkownika.

Użytkownik otrzymując przedmiot kwituje jego odbiór.

Po otrzymaniu towaru, Użytkownik, który kupił przedmiot poprzez Kup Teraz potwierdza jego odbiór na Stronie Serwisu.

Wystawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu podczas przesyłki, jak również za działania doręczyciela (Poczty/Kuriera).

Wystawiający wystawia fakturę na sprzedany przedmiot wg danych określonych w § 2 pkt 3 Regulaminu, a w przypadku niepodania ww. danych - zgodnie z danymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania Użytkownikowi przedmiotu sprzedaży. Odstąpienie wymaga formy pisemnej bądź oświadczenia, przesłanego w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika oraz zwrotu nie noszącego śladów używania przedmiotu sprzedaży najpóźniej w dniu upływu ww. terminu na adres Wystawiającego. Wystawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu, zakupionego w ramach Kup Teraz, w terminie przeznaczonym zgodnie z pkt. 4, na dostarczenie przedmiotu, o czym powiadamia Użytkownika e-mailem. W przypadku, gdy Użytkownik uiścił Cenę Zakupu, zapłacona kwota podlega zwrotowi.

Wystawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu, zakupionego w wyniku zostania Zwycięzcą Aukcji, w terminie przeznaczonym zgodnie z pkt. 4, na dostarczenie przedmiotu, o czym powiadomi Użytkownika e-mailem. Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w kwocie średniej wartości rynkowej wylicytowanego przedmiotu, jeśli przyczyną odstąpienia od umowy nie jest sytuacja opisana w § 2 pkt 17. Jeśli Użytkownik uiścił Cenę Zakupu do chwili odstąpienia od umowy, zapłacona kwota podlega zwrotowi.

Zwrot Ceny Zakupu oraz odszkodowanie pieniężne, o którym mowa w pkt. powyżej, zostaną przekazane w ciągu 7 dni na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

Użytkownik nabywa uprawnienia reklamacyjne do zakupionego na Kup Teraz lub Aukcji przedmiotu zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, wystawionego przez Producenta, bądź rękojmi, zgodnie z postanowieniami właściwej ustawy prawa cypryjskiego.

Wszystkie przedmioty, oferowane w Serwisie, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są fabrycznie nowe i doręczane są przez Sprzedającego wraz z gwarancją producenta. Wystawiający ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność przedmiotu sprzedaży z umową, gdy Użytkownik o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć lub też, gdy wady te wystąpiły po sprzedaży z przyczyn nie zawinionych przez Wystawiającego; w szczególności Wystawiający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu własności rzeczy na Użytkownika.

Reklamacje co do przedmiotu umowy sprzedaży można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu, w temacie wiadomości wpisując słowo „REKLAMACJA” oraz identyfikator Kup Teraz lub Aukcji.

Wystawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika bądź w formie zwrotnej wiadomości e-mail.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Wystawiający zwraca ją Użytkownikowi w tym celu; czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

§ 8 Reklamacje

W przypadku, gdy usługi lub inne działania Operatora określone w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji. Operator dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu.

Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz związanych z nimi konsekwencjach dla wszystkich Użytkowników, będą umieszczane na stronie głównej Serwisu, a także w sposób opisany w § 5 pkt 14 i 16.

Blokada Konta Użytkownika jest dokonywana w przypadkach przewidzianych w Regulaminie na czas niezbędny do weryfikacji działań Użytkownika pod względem zgodności z Regulaminem, zapobieżenia ewentualnej szkodzie innych Użytkowników, osób trzecich i Operatora oraz zastosowania sankcji przewidzianych w Regulaminie.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres e-mail Operatora: bok@grooszek.pl.

Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika bądź w formie zwrotnej wiadomości e-mail.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zwraca ją Użytkownikowi w celu jej uzupełnienia; czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

§ 9 Zasada poufności. Prywatność. Korzystanie z danych z serwisu

Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystywania plików Cookies, w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.

Bez wyraźnej zgody Użytkownika Operator nie ujawnia jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej.

Operator może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Operator udostępnia Wystawiającemu dane osobowe Użytkowników, w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania bądź usunięcia.

Operator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległości płatniczych wobec Operatora lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika i ustaleniem jego odpowiedzialności.

Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu.

Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Operator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników w celu:

10.1. Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);

10.2. Sprawdzenia tożsamości Użytkownika;

10.3. Lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników;

10.4. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;

10.5. Badania poprawności przebiegu Kup Teraz oraz Aukcji.

Operator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Serwisu.

§ 10 Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy

1.1. Operator może rozwiązać umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie;

1.2. Rozwiązanie umowy przez Operatora następuje przez poinformowanie Użytkownika w drodze wiadomości wewnętrznych, o rozwiązaniu umowy. O ile rozwiązanie następuje bez wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, następuje blokada Konta, co nie uchybia możliwości złożenia przez Użytkownika reklamacji. O ile rozwiązanie następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta następuje po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia;>

1.3. Użytkownik rozwiązuje umowę wypełniając stosowny formularz jednej z podstron Serwisu i przesyłając go na adres e-mail Operatora, rozpoczynając tym samym procedurę likwidacji, zgodnie z instrukcją znajdującą się w zakładce "MOJE KONTO", podzakładce "MOJE DANE", wciskając przycisk "LIKWIDACJA KONTA UŻYTKOWNIKA" bądź korzystając z instrukcji dotyczących usunięcia Konta, zawartych w Pomocy lub zakładce FAQ.

Po wykonaniu przez Użytkownika czynności z pkt. 1, Operator dostarcza na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informację o otrzymaniu żądania likwidacji Konta, zawierającą link do strony z potwierdzeniem nazwy i hasła Użytkownika. Po potwierdzeniu tych danych umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z tym zastrzeżeniem, że:

2.1. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem Aukcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia;

2.2.Użytkownik zachowuje dostęp do Konta tylko w zakresie jego funkcji pozwalających na sfinalizowanie umów sprzedaży zawartych z Wystawiającym w wyniku dokonania zakupu poprzez Kup Teraz oraz zwycięstwa w Aukcjach zakończonych przed rozwiązaniem umowy bądź w Aukcji trwającej w chwili likwidacji Konta, jak w punkcie 2.1.

Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

§ 11 Postanowienia końcowe

Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje Użytkowników na stronie głównej, zaś Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem przed pierwszym zalogowaniem po zmianach. Logowanie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora na stronie głównej i stronie logowania.

Użytkownik może w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach przy pierwszym logowaniu odmówić akceptacji tychże zmian Regulaminu. Odmowę należy wysłać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z usług Operatora.

O ile Użytkownik zechce skorzystać z prawa odmowy akceptacji Regulaminu w trybie opisanym w pkt. 3, powinien powstrzymać się od udziału w Kup Teraz oraz Aukcjach. W przeciwnym wypadku odmowa akceptacji regulaminu staje się skuteczna dopiero w chwili otrzymania przez Operatora wiadomości e-mail z oświadczeniem o odmowie akceptacji, z zastrzeżeniem jak w pkt. 2.

W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa cypryjskiego.

Wszelkie spory wynikające z łączącej strony umowy rozstrzyga właściwy cypryjski sąd powszechny.

Użytkownik dokonując uczestnictwa w aukcjach oferowanych przez operatora serwisu grooszek.pl akceptuje powyższe postanowienia regulaminu serwisu i nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń wobec operatora serwisu

Regulamin wchodzi w życie od od 2019 roku i jest aktualny aż do zmian wprowadzonych przez administratora o czym użytkownicy zostaną uprzednio poinformowani gdy takie zmiany zostaną wprowadzone Art. I: Zakres obowiązywania Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania serwisu Odlotek.pl. Poprzez korzystanie z serwisu Odlotek.pl i/lub jego usług Użytkownik wyraża pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza także akceptację postanowień Polityki Prywatności. Art. II: Postanowienia ogólne Właścicielem serwisu jest firma Riveline Corporation z siedzibą na Wyspach Marshalla. Internetowy serwis Odlotek.pl w dalszej części niniejszego regulaminu określany jest jako serwis. Serwis oświadcza, że prawem właściwym dla serwisu jest prawo Wysp Marshalla. Serwis służy do organizowania losowań towarów i usług oferowanych przez partnerów Riveline Corporation. Serwis oświadcza, że żadne osoby, które są pracownikami Riveline Corporation lub też uczestniczyły i uczestniczą w tworzeniu mechanizmów serwisu, nie mają prawa uczestniczyć w organizowanych losowaniach. Serwis oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby działanie serwisu było całkowicie bezawaryjne, jednakże nie bierze odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu spowodowaną awarią urządzeń i systemów sieciowych. Serwis oświadcza, że w rozumieniu niniejszego regulaminu, każda osoba uzyskująca w jakikolwiek sposób dostęp do serwisu jest jego Użytkownikiem. Serwis oświadcza, że nie ogranicza w żaden sposób dostępu do serwisu osobom, które nie łamią postanowień niniejszego regulaminu. Serwis jednocześnie oświadcza, że ma pełne prawo zablokować w dowolny sposób i na dowolny okres dostęp do serwisu osobom, których zachowania są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również wyciągnięcia wobec takich Użytkowników innych konsekwencji, jakie dopuszcza prawo. Art. III: Prawa i obowiązki Użytkownika Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby niepełnoletnie, które otrzymały zgodę na rejestrację w serwisie od swoich opiekunów prawnych. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: nazwę Użytkownika, hasło oraz adres e-mail. Niemożliwe jest zarejestrowanie dwóch lub więcej kont przy wykorzystaniu tego samego adresu e-mail. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika. Niniejsza nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe. W trakcie rejestracji należy podać również hasło dostępowe do serwisu. Hasło jest tajnym ciągiem znaków, którego Użytkownik nie powinien udostępniać w żaden sposób innym osobom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie hasła innym osobom, w tym również za działania w serwisie osób, którym hasło Użytkownik udostępnił. Serwis dopuszcza możliwość zarejestrowania w serwisie maksymalnie pięć osób z jednego gospodarstwa domowego. Pozytywne zakończenie procesu Rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym Użytkownik dokonuje aktywacji Konta. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na Odlotek.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Riveline Corporation za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na Odlotek.pl. Każdy Użytkownik serwisu winien respektować wszelkie postanowienia regulaminu, jak również ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego. Niepełne wypełnienie formularza rejestracyjnego nie prowadzi do rejestracji. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie. Serwis oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawdą lub niewłaściwe dane osobowe podane przez Użytkownika. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uzupełnieniego go o swoje dane teleadresowe jest niezbędne do wzięcia udziału w loterii. Zmiana danych teleadresowych przez Użytkownika jest możliwa tylko wtedy, gdy nie bierze on udziału w żadnej loterii. Każdy zarejestrowany Użytkownik poprzez rejestrację zawiera umowę usługową z Riveline Corporation, której ramowe warunki stanowią część niniejszego regulaminu. Art. IV: Usuwanie, blokowanie konta Użytkownika Riveline Corporation zastrzega sobie prawo do usuwania kont Użytkowników naruszających w rażący sposób którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu. Riveline Corporation zastrzega sobie prawo do zablokowania i odejmowania punktów z konta Użytkownika, który działa na szkodę Odlotek.pl lub osób trzecich, jak również którego działania są sprzeczne zasadami prawidłowe go korzystania z Odlotek.pl, w szczególności gdy: Użytkownik podał przy rejestracji nieprawdziwe dane. Użytkownik bierze udział w loteriach Odlotek.pl przy użyciu nieautoryzowanych programów, skryptów. Czas zablokowania konta Użytkownika uzależniony jest od weryfikacji przez Riveline Corporation m.in. danej szkody, celowości działania Użytkownika. Art. V: Zasady działania serwisu Z serwisu Odlotek.pl mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Korzystanie z serwisu polega na zbieraniu punktów i zarządzaniu nimi. Posiadanie punktów uprawnia do udziału w loteriach lub wymiany ich na nagrody na zasadach określonych w art. 7. Punkty w loterii Odlotek.pl są odpowiednikiem losów. 1 los jest równy 1 punktowi. Los może być wykorzystany w dowolnej loterii. Punkty przyznawane są za: zarejestrowanie na stronie Odlotek.pl. (20 punktów, przyznawanych jednorazowo); codzienne logowanie się na stronie Odlotka (10 punktów, przyznawanych za każde zalogowanie; powtórne zalogowanie w tym samym dniu nie jest premiowane); zalogowanie się na stronie Odlotek.pl w trakcie Happy Hour (15 punktów, gdy informacja o Happy Hour została podana wcześniej w serwisie; 25 punktów w trakcie Happy Hour utajnionej, wybieranej losowo; punkty przyznawane są jednorazowo w trakcie Happy Hour); polecenie serwisu Odlotek innemu Użytkownikowi (30 punktów, przyznawanych za każdego Użytkownika, który zarejestruje się na stronie Odlotek.pl dzięki Twojej rekomendacji i zostanie pozytywnie zweryfikowany przez pracowników serwisu); pozostawienie na stronie Odlotka komentarza po wygraniu losowania w wybranej loterii (30 punktów, przyznawanych za jeden komentarz). Serwis oferuje także możliwość wymiany wygranej w loterii nagrody na odpowiednią liczbę punktów. Wartość nagrody określana w punktach jest podawana z chwilą rozpoczęcia loterii. Art. VI: Losowanie i loteria Loteria rozpoczyna się z chwilą opublikowania jej na stronach serwisu. Od tego momentu użytkownicy mają możliwość wykorzystania posiadanych losów w poszczególnych, wybranych przez siebie losowaniach. Minimalną stawką w każdej loterii Odlotek.pl jest 10 losów. Odlotek.pl organizuje dwa rodzaje loterii: o ograniczonej liczbie losów i ograniczone czasowo. W loterii może wziąć udział każdy Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i uzupełnił swoje dane teleadresowe w zakładce "Moje dane". Serwis nie prowadzi edycji danych teleadresowych Użytkowników. W jednej loterii może wziąć udział maksymalnie dwoje Użytkowników serwisu z jednego gospodarstwa domowego. Rozpoczęcie losowania w loterii o ograniczonej liczbie losów odbywa się z chwilą, gdy w loterii bierze udział określona wcześniej liczba losów. Wymagana liczba losów jest określana każdorazowo w każdej loterii z tej kategorii. Rozpoczęcie losowania w loterii ograniczonej czasowo odbędzie się po upływie określonego wcześniej czasu. Czas trwania loterii jest każdorazowo określany z chwilą rozpoczęcia danej loterii z tej kategorii. Liczba losów, które gracz może wykorzystać w jednej loterii o określonej liczbie losów, jest ograniczona i wynosi 3% łącznej wartości nagrody określonej w punktach. Maksymalna liczba losów, którą Użytkownik może wykorzystać w każdej loterii, jest podawana w informacji o nagrodzie. Liczba losów, które gracz może wykorzystać w jednej loterii ograniczonej czasowo, jest nieograniczona. W serwisie zastosowany jest mechanizm losowego wyboru zwycięzcy. Zwycięzca wyłaniany jest przy użyciu funkcji mt_rand, która losuje z tablicy ofert. Za zwycięzcę losowania należy uważam Użytkownika, którego nick zostanie wyświetlony w polu "Wygrał". Zastosowana w serwisie wizualizacja jest jedynie sztucznym obrazowaniem losowania, nie zaś samym losowaniem. W żadnym momencie zarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości wycofania wykorzystanych w loteriach losów. Wygrywającym loterię jest ten zarejestrowany Użytkownik, którego login zostanie wyłoniony podczas losowania. Wygrywający loterię otrzymuje prawo do zakupu towaru będącego przedmiotem loterii w specjalnej cenie wynoszącej jeden złoty dwadzieścia dwa grosze brutto, płatne po otrzymaniu przesyłki, lub wymiany go punkty, których liczba określona jest na początku loterii. Zwycięzca loterii zostaje automatycznie powiadomiony o wygranej e-mailem po zakończeniu losowania oraz w profilu Użytkownika. Wygrywający jest zobowiązany do potwierdzenia wygranej i wyboru nagrody lub wymiany jej na punkty w ciągu 28 dni od zakończenia loterii. W przypadku nieuiszczenia przez Zwycięzcę opłaty za zakup towaru, opłatę tę w Jego imieniu wniesie firma Riveline Corporation na mocy porozumienia pomiędzy Openzone Sp. z o.o. a firmą Riveline Corporation. W wyniku tej umowy wierzytelność Zwycięzcy zostanie uregulowana w jego imieniu, za jego zgodą. Wygrywający może wybrać również opcję rezygnacji z zakupu towaru w specjalnej cenie, jak i zrezygnować z wymiany nagrody na punkty. Po upływie terminu 28 dni od zakończenia loterii wygrana zostanie anulowana, a Wygrywający utraci prawo do nagrody lub wymiany jej na punkty. Wygrywający zostanie powiadomiony e-mailem o wygranej: po zakończeniu loterii, po upływie tygodnia od jej zakończenia oraz po upływie 3 tygodni od jej zakończenia. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni od zakończenia loterii oraz po potwierdzeniu wygranej i podjęciu decyzji o formie realizacji przez Zwycięscę losowania w panelu Użytkownika. Nagroda nie zostanie wysłana do Użytkownika, jeśli podane przez niego dane teleadresowe będą niewystarczające lub nieprawdłowe. Użytkownik może jednocześnie uczestniczyć w nieograniczonej liczbie loterii, a serwis nie ogranicza w żaden sposób liczby loterii, w jakich Użytkownik może być wygrywającym loterię. Art. VII: Wymiana punktów na nagrody Posiadanie punktów w wystarczającej ilości uprawnia Użytkownika do zakupu towaru w specjalnej cenie wynoszącej jeden złoty dwadzieścia dwa grosze brutto, płatne po otrzymaniu przesyłki, z puli nagród przeznaczonych do wymiany. Lista nagród w puli przeznaczona do wymiany jest przedstawiana i aktualizowana na bieżąco w serwisie Odlotek.pl. W przypadku nieuiszczenia przez Wymieniającego opłaty za zakup towaru, opłatę tę w jego imieniu wniesie firma Riveline Corporation na mocy porozumienia pomiędzy Openzone Sp. z o.o. a firmą Riveline Corporation. W wyniku tej umowy wierzytelność Wymieniającego zostanie uregulowana w jego imieniu, za jego zgodą. Serwis nie przewiduje możliwości wymiany punktów na nagrody oferowane w ramach trwających loterii Odlotek.pl. Art. VIII: Zamiana posiadanych punktów na kody premiowe Serwis Odlotek.pl przewiduje możliwość zamiany posiadanych punktów na kody premiowe do jednorazowego wykorzystania. Możliwość zamiany posiadanych punktów na kody premiowe przysługuje Użytkownikom posiadającym przynajmniej 3000 punktów. Zamiana punktów na kod premiowy zostanie dokonana przez Zespół serwisu Odlotek.pl, po uprzednim złożeniu zlecenia poprzez Formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie Odlotek.pl. Kod premiowy, wygenerowany na wskazaną przez Użytkownika liczbę punktów, zostanie przesłany do Użytkownika drogą e-mailową. Art. IX: TotoOdlotek Serwis Odlotek.pl jest organizatorem loterii TotoOdlotek, w której można wygrać punkty do wykorzystania w innych loteriach Odlotek.pl lub wymiany na nagrody z puli nagród, na zasadach określonych w art. 7. Prawo udziału w loterii TotoOdlotek ma każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu Odlotek.pl. Udział w loterii TotoOdlotek polega na wytypowaniu 6 liczb z zakresu od 1 do 49. Wytypowanie 6 liczb oznacza wypełnieniego jednego kuponu. Nie istanieje żaden limit na liczbę kuponów, które może wypełnić Użytkownik. Wypełnienie jednego kuponu oznacza odjęcie 5 punktów z konta Użytkownika. Wypełniony przez Użytkownika kupon weźmie automatycznie udział w najbliższym losowaniu loterii TotoOdlotek. Losowania w loterii TotoOdlotek odbywają się codziennie o godzinie 12:30. Każdy wypełniony przez Użytkownika kupon zostanie wykorzystany tylko w jednej loterii TotoOdlotek. Wygranymi w loterii TotoOdlotek są pule punktów, przyznawane zależnie od ilości trafień na kuponie. Wysokość wygranej w żaden sposób nie jest uzależniona od ilości uczestników losowania ani ilości losów biorących udział w losowaniu. W loterii TotoOdlotek ustala się następujące wygrane: za 6 trafnie wytypowanych liczb - co najmniej 100 000 punktów, za 5 trafnie wytypowanych liczb - 5000 punktów, za 4 trafnie wytypowane liczby - 500 punktów, za 3 trafnie wytypowane liczby - 100 punktów, za 2 trafnie wytypowane liczby - 5 punktów. Kwota punktów przeznaczonych na wygraną za 6 trafnie wytypowanych liczb będzie ustalana każdorazowo przez serwis Odlotek.pl. Informacja o kwocie wygranej w loterii będzie podawana na stronie serwisu, jednak wygrana będzie wynosić co najmniej 100 000 punktów. Kwoty punktów przeznaczonych na punkty wygrane w loterii TotoOdlotek będą przelewane na konta wygrywających automatycznie po zakończeniu losowania. Art. X: Prawo udziału w loterii Prawo udziału w loterii przysługuje każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi posiadającemu przynajmniej 10 losów. Zarejestrowany Użytkownik nie ma prawa do jakiejkolwiek wymiany posiadanych punktów na pieniądze. Punkty mogą zostać wykorzystane wyłącznie do udziału w loterii lub wymiany na nagrody z puli nagród, według zasad określonych w art. 7. Art. XI: Przedmiot loterii i nagrody Przedmiotem loterii lub nagrodami mogą być rzeczy lub usługi. Serwis oświadcza, że wyłączne prawo własności do towarów i usług będących przedmiotem losowania posiadają partnerzy serwisu. Przedmiot loterii może różnić się od prezentowanych ilustr acji, co jest spowodowane między innymi różnymi sposobami wyświetlania kolorów przez różne urządzenia, przy użyciu jakich można korzystać z serwisu, wykorzystaniem ilustracji poglądowych w serwisie, zmianami technologicznymi dokonywanymi przez producentów oraz innymi podobnymi czynnikami. W wyniku losowania lub wymiany punktów na nagrody Użytkownik otrzymuje prawo do opcji zakupu towaru za cenę wynoszącą jeden złoty dwadzieścia dwa grosze brutto, płatne po otrzymaniu przesyłki. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty za zakup towaru, opłatę tą w jego imieniu wniesie firma Riveline Corporation na mocy porozumienia pomiędzy Openzone Sp. z o.o. a firmą Riveline Corporation. W wyniku tej umowy wierzytelność Użytkownika zostanie uregulowana w jego imieniu, za jego zgodą. Wraz z wygraną lub wymienioną za punkty nagrodą Użytkownik otrzymuje paragon zakupu towaru o wartości 1,22 zł. Należność powinna zostać wpłacona po otrzymaniu nagrody, na następujące konto firmy OpenZone Sp. z o.o.: Lukas Bank SA 74194010763072829500000000. W przypadku nieuiszczenia przez Zwycięzcę opłaty za zakup towaru, opłatę tę w jego imieniu wniesie firma Riveline Corporation na mocy porozumienia pomiędzy Openzone Sp. z o.o. a firmą Riveline Corporation. W wyniku tej umowy wierzytelność Zwycięzcy zostanie uregulowana w jego imieniu, za jego zgodą. Art. XII: Dostawa i gwarancje Firma OpenZone Sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia towaru na koszt własny w przeciągu 30 dni roboczych od momentu zakończenia loterii i wyboru nagrody przez Użytkownika. Dostawa realizowana za pośrednictwem jednej z firm kurierskich lub poczty polskiej. Dostawa przedmiotów niematerialnych nastąpi za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z winy adresata, ponowne wysłanie nagrody jest możliwe wyłącznie po pokryciu kosztów przesyłki przez nadawcę. Dostawa realizowana jest zgodnie z zasadami oraz warunkami dostawy firmy spedycyjnej. Serwis oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by dostawy przebiegały sprawnie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas dostawy z winy wygrywającego loterię bądź firmy kurierskiej. Firma OpenZone Sp. z o.o. udziela gwarancji na przedmioty dostarczone Odbiorcy. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane przedmioty na własny koszt pod adres: 00-094 Warszawa, ul. Wierzbowa 9/11. Koszty odesłania przedmiotu spoczywają na firmie Openzone Sp. z o.o., jedynie w przypadku uzasadnionej reklamacji. Przedmioty posiadające gwarancje fabryczne należy reklamować w punktach określonych w gwarancji fabrycznej. Okres gwarancyjny towaru jest określony przez jego producenta w karcie gwarancyjnej. Art. XIII: Reklamacje i odstąpienie od umowy Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach, gdy: nie otrzyma wygranej nagrody w ciągu 90 dni od wygrania loterii; otrzymana nagroda będzie uszkodzona, niepełna lub inna od nagrody opisywanej przez serwis Odlotek.pl; loteria lub losowanie odbędą się na zasadach niezgodnych z regulaminem. Warunkiem spełnienia reklamacji jest dostarczenie towaru na własny koszt reklamującego do siedziby firmy OpenZone Sp. z o.o., mieszczącej się pod adresem: ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa, wraz z kartą gwarancyjną (jeżeli została dołączona do towaru) oraz paragonem zakupu o wartości jednego złotego dwadziestu dwu groszy brutto. Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną i przesłane na adres kontaktowy podany w dziale „Kontakt” na portalu. Art. XIV: Postanowienia końcowe Serwis oświadcza, że będzie dążyć we wszelkich sporach do rozwiązań polubownych, a dopiero w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, strony zgadzają się na skierowanie postępowania pod osąd sadu arbitrażowego lub właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu cywilnego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronach internetowych serwisu. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronach internetowych serwisu. Brak akceptacji zmian regulaminu będzie poczytywany za odstąpienie od umowy przez Użytkownika w myśl Art. VIII oraz innych postanowień niniejszego regulaminu. Adres Riveline Corporation do korespondencji: Riveline Corporation, 405 Lexington Avenue, Chrysler Building 25th & 26th Floor, New York City, New York 10174, United States.

Używanie cookies:

Korzystając z grooszek.pl wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej .

RODO Pomoc

© Copyright 2019- grooszek.pl - Aukcje internetowe