Regulamin serwisu Grooszek.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora usług Serwisu, za cenę określoną w Cenniku, warunki i zasady uczestnictwa w Zakupach Kup Teraz oraz Aukcjach, a także warunki sprzedaży przedmiotów oferowanych przez Wystawiającego.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, o której mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu, w szczególności umów zakupu praw i rzeczy zawieranych w ramach usługi korzystania z Serwisu. Na Stronie Głównej zawsze znajduje się Regulamin w aktualnym brzmieniu.

Zalogowanie do Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu na zasadach określonych w § 11 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu.

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

4.1. Regulamin - niniejszy dokument;

4.2. Operator - Właścicielem serwisu jest firma Rivalline Corporation z siedzibą na Wyspach Marshalla. 4.3. Wystawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procesu weryfikacji oraz podpisaniu odpowiednich umów z Operatorem uzyskała od Operatora status Wystawiającego;

4.4. Autoryzacja - proces weryfikacji oraz podpisania umów z Operatorem zakończony przyznaniem przez Operatora statusu Wystawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 poniżej; 4.5. Serwis - prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie www.grooszek.pl, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić Przez Automat;

4.6. Zakup Kup Teraz, określany również jako Kup Teraz- sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach niniejszego Regulaminu, szczegółowo określona w § 4;

4.7. Aukcja - sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach niniejszego Regulaminu, szczegółowo określona w § 5;

4.8. Przebicie - skorzystanie z funkcji Serwisu umożliwiającej zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego na Aukcji i zaoferowanie za niego ceny wyższej o Postąpienie od Ceny Aktualnej, umożliwiając tym samym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu Aukcji;

4.9. Przebicie przez Automat - Przebicie wykonane automatycznie przez System, w imieniu Użytkownika i na jego rachunek, bez udziału Użytkownika wg Parametrów Przebicia Automatu ustawionych przez Użytkownika; 4.10. System - system informatyczny zapewniający działanie Serwisu;

4.11. BID, BID zwrotny(inaczej grooszki) - prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności opisanej w Regulaminie lub Stronach Serwisu, gdzie BIDy(Grooszki) zwrotne nabywane są poprzez zakup od Operatora wg Cennika bądź pozyskane w wyniku wymiany zakupionego towaru, a BIDy(Grooszki), nie będące BIDami zwrotnymi, nabywane są w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu, Pomocy lub zakładce FAQ;

4.12. Pula BIDów(Grooszki) - ilość (pula) (Grooszków) zwrotnych znajdujących się na Koncie Użytkownika, służących do udziału w Aukcjach oferowanych przez Serwis;

4.13. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Osoba identyfikowana jest poprzez imię, nazwisko i datę urodzenia

4.14. Konta powiązane - konta dwóch lub więcej Użytkowników, które posiadają choć jeden element wspólny

4.14.1. Adres zameldowania;

4.14.2. Adres wysyłki;

4.14.3. Konto bankowe / karta kredytowa użyte do dokonania wpłaty za BIDy(Grooszki) zwrotne, Kup Teraz lub Aukcję.

Powiązanie Kont występuje również w przypadku gdy do ich obsługi użyto tego samego komputera.

4.15. Cennik - publikowana przez Operatora na jednej z podstron Serwisu informacja, określająca warunki i wysokość odpłatności za prawo zakupu Grooszków zwrotnych;

4.16. Czas obowiązywania Kup Teraz – czas, w ramach którego Użytkownik może nabyć przedmiot wystawiony do sprzedaży na Kup Teraz;

4.17. Czas do Końca Aukcji- czas, który pozostał do Końca Aukcji z pominięciem czasu przetwarzania systemu i czasu przerw w działaniu Systemu;

4.18. Koniec Aukcji - moment upłynięcia Czasu do Końca Aukcji oznaczony przez wyświetlenie przez System słowa „Sprzedane” na Stronie Aukcji;

4.19. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą Użytkownika (loginem) zbiór danych, obejmujący dane o Użytkowniku oraz historię jego działań w ramach Serwisu, zapisany w zakładce "MOJE KONTO";

4.20. Parametry Aukcji - zestaw indywidualnych danych i cech właściwych dla danego rodzaju Aukcji;

4.21. Parametry Przebicia Automatu - Aukcje odbywają sie bez automatów

4.22. Postąpienie- złożenie przez Użytkownika oferty najkorzystniejszej w toku Aukcji;

4.23. Przybicie – potwierdzenie, przesyłane w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika, o zakończeniu Aukcji wysłane do Zwycięzcy Aukcji przez Operatora w trybie § 5 pkt 6 niniejszego Regulaminu;;

4.24. Strona Kup Teraz lub Aukcji- strona, na której odbywa się Kup Teraz lub Aukcja danego przedmiotu, zawierająca w szczególności następujące informacje: nazwa przedmiotu, jego opis techniczny, określona z góry przez Wystawiającego cena przedmiotu wystawionego do sprzedaży na Kup Teraz, koszt wysyłki oraz inne koszty, właściwe dla danego rodzaju zakupu poprzez Kup Teraz lub Aukcję;

4.25. Cena Wywoławcza - cena początkowa przedmiotu oferowana przez Wystawiającego na początku Aukcji

4.26. Cena Aktualna - cena zaoferowana przez Aktualnego Zwycięzcę; w sytuacji gdy żaden Użytkownik nie dokonał Przebicia ani Przebicia Przez Automat, Cena Aktualna jest równa Cenie Wywoławczej;

4.27. Cena Zakupu – cena wskazana przez Wystawiającego, za którą Użytkownik może nabyć przedmiot w ramach Kup Teraz lub cena wylicytowana przez Zwycięzcę Aukcji, za którą kupuje przedmiot wystawiony na Aukcji; 4.28. Kupujący Kup Teraz - Użytkownik, który kupił przedmiot korzystając z opcji Kup Teraz, według zasad określonych w § 4;

4.29. Aktualny Zwycięzca - Użytkownik, który zostanie Zwycięzcą Aukcji, o ile żaden inny Użytkownik nie dokona Przebicia lub Przebicia Przez Automat przed Końcem Aukcji, zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 4.30. Zwycięzca Aukcji - Użytkownik, który wygrał Aukcję, według zasad określonych w § 5;

4.31. Cookies - informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika.

§ 2 Rejestracja

Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

1.1.Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki;

1.2. Prawo do rejestracji mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z którymi nie została uprzednio rozwiązana przez Operatora umowa o korzystanie z usług Serwisu z powodu naruszenia przez nich prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i zasad Regulaminu;

1.3. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Użytkownika, z którym uprzednio rozwiązano umowę, z przyczyn wymienionych w pkt. 1.2. powyżej, następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek Puli BIDów w ramach kary umownej za ponowne rażące naruszenie zasad Regulaminu.

W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach Serwisu.

Wszystkie podawane dane osobowe muszą dotyczyć osoby, która zamawia usługę i być zgodne z prawdą. W szczególności imię, nazwisko, data urodzenia i adres zameldowania musi być zgodny z podanym w dowodzie osobistym lub innym dowodzie tożsamości. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich Kont Użytkownicy. Wprowadzenie zmiany danych po rejestracji będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Operatorem. Nie dotyczy to adresów do wysyłki, którymi Użytkownik może zarządzać samodzielnie w ramach swojego Konta. System wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub w formie wiadomości tekstowej SMS.

Z chwilą rejestracji Konta w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wcześniej skorzystał on z dostępnej promocji lub dokonał zakupu BIDów zwrotnych albo wykonał inną aktywną czynność w ramach Serwisu.

Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika, adresu e-mail czy numeru telefonu.

Do każdego Konta musi być przyporządkowana inna, unikalna nazwa Użytkownika.

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Identyfikacja osoby następuje na podstawie imienia, nazwiska i daty urodzenia. W szczególnych, uzasadnionych wypadkach Operator może dopuścić odstępstwo od tej reguły na pisemny wniosek Użytkownika.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownikom Kont Powiązanych nie wolno brać udziału w tej samej Aukcji. Konta są niezbywalne.

W Serwisie nie obowiązuje limit określający ile razy Użytkownik może wziąć udział w Kup Teraz.

W Serwisie obowiązuje limit określający ile razy jeden Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, której przedmiotem nie są pakiety BIDów (Grooszki), co nie uchybia prawu z § 5 pkt 11. Szczegóły określone są w Pomocy lub zakładce FAQ. Wysokość limitu oraz aktualny stan wygranych Aukcji wliczanych do limitu widoczne są po zalogowaniu do Systemu.

W Serwisie obowiązuje dodatkowo limit określający ile razy jeden Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, której przedmiotem są pakiety BIDów (Grooszki), co nie uchybia prawu z § 5 pkt 11. Szczegóły działania limitu określone są w Pomocy lub zakładce FAQ. Wysokość limitu, oraz aktualny stan wygranych Aukcji wliczanych do niego widoczne są po zalogowaniu do Systemu.

Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych z prawdą, Operator zastrzega sobie ponadto prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Blokada może nastąpić w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podmiotu rejestrowanego z danymi rzeczywistymi.

W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.

Wszelkie działania Użytkownika w ramach serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do dostarczania w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym ani działać w porozumieniu z innym uczestnikiem Aukcji lub osobą trzecią w sposób wpływający na jej wynik. W szczególności – Konta Powiązane nie mogą brać udziału w tej samej Aukcji. O przykładowych działaniach, które będą uznawane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, Użytkownicy będą informowani w komunikatach Operatora. Działania Użytkownika sprzeczne z powyższymi zasadami mogą spowodować blokadę Konta i być przyczyną rozwiązania umowy o korzystanie z usług Serwisu, odmowy Przybicia i zastosowania kary umownej analogicznej do przewidzianej w § 5 pkt 14.

Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku informacje o wykonywanych w ramach Serwisu transakcjach w celu ewentualnego wykorzystania w postępowaniu reklamacyjnym. Brak realizacji tego obowiązku przez Użytkownika oznacza akceptację danych o transakcjach zarchiwizowanych przez Serwis.

Użytkownik ma prawo uczestnictwa w Konkursach organizowanych przez Operatora, których zasady będą określane w Regulaminach Konkursu publikowanych na specjalnej podstronie Serwisu. Konkursy nie są grami losowymi w rozumieniu właściwej ustawy prawa cypryjskiego o grach hazardowych.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i szyfrowaniem połączeń wykorzystujących protokół SSL.

§ 3 Autoryzacja. Wystawiający

Prawo wystawiania przedmiotów na Kup Teraz oraz Aukcjach prowadzonych w Serwisie przysługuje Wystawiającemu.

Status Wystawiającego posiada osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która uzyskała Autoryzację Operatora zgodnie z niżej przedstawioną procedurą. Zasady wyboru i Autoryzacji Wystawiającego:

3.1. Złożenie Operatorowi wniosku o Autoryzację poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: bok@grooszek.pl;

3.2. Weryfikacja wniosku przez Operatora;

3.3. Akceptacja wniosku lub odrzucenie wniosku;

3.4. Zawarcie umowy o współpracę w przypadku akceptacji wniosku.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3.1. powyżej, powinno, w przypadku osób fizycznych, zawierać dane tożsame z danymi niezbędnymi do założenia Konta w Serwisie, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ich dane rejestrowe, z zastrzeżeniem, iż Operator może zwrócić się, w odpowiedzi na wniosek, o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Operator zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o Autoryzację osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej bez podania przyczyn odmowy udzielenia Autoryzacji. Z chwilą zawarcia umowy o współpracę pomiędzy Operatorem a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, osoba taka lub jednostka uzyskuje status Wystawiającego i uprawniona jest do wystawiania przedmiotów na Kup Teraz oraz Aukcjach zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

§ 4 Kup Teraz

Kup Teraz oznacza możliwość nabycia przedmiotu za Cenę Zakupu wskazaną przez Wystawiającego, bez konieczności udziału w Aukcji. Użytkownik może skorzystać z Kup Teraz w dowolnym momencie Aukcji, jak również po upłynięciu czasu do końca Aukcji, w Czasie obowiązywania Kup Teraz.

Przedmiot wystawiony do sprzedaży w ramach Kup Teraz zostaje udostępniony w Serwisie przez Operatora na Stronie Kup Teraz oraz na Stronie danej Aukcji w Czasie obowiązywania Kup Teraz.

W Kup Teraz może wziąć udział każdy Użytkownik Serwisu, posiadający niezablokowane Konto.

Kupujący Kup Teraz dokonuje zakupu w formie opisanej w niniejszym paragrafie poprzez kliknięcie w widoczny na Stronie Kup Teraz przycisk „KUP TERAZ” i tym samym zawiera z Wystawiającym umowę sprzedaży przedmiotu, o czym Operator, w imieniu Wystawiającego, poinformuje go wysyłając e-mail z potwierdzeniem zakupu, a wykonanie tejże umowy zależy od spełnienia warunków sprzedaży szczegółowo opisanych w § 7, w tym przede wszystkim od zapłacenia Ceny Zakupu przez Użytkownika.

Warunki umowy sprzedaży, dostawy, gwarancji i zapłaty za przedmiot, wskazane w punkcie poprzedzającym, zawarte są w § 7 niniejszego Regulaminu.

Na zasadach określonych w punktach poniższych, Użytkownik, który kupił przedmiot przez Kup Teraz i jednocześnie brał udział w licytacji, nabywa prawo do zakupu przedmiotu po obniżonej Cenie Zakupu, z zastrzeżeniem pkt. 7, lub do zwrotu BIDów(Grooszki) zwrotnych, w ilości oraz na zasadach opisanych w pkt. 8 oraz 9. Użytkownik nabywa jedno ze wskazanych uprawnień gdy jednocześnie spełnił obowiązek nałożony w § 7 pkt 7 i gdy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z § 7 pkt 10 niniejszego Regulaminu.

Obniżenie Ceny Zakupu nastąpi poprzez rozliczenie BIDów(Grooszki) zwrotnych, które Użytkownik wydał na Aukcji. Obniżona Cena Zakupu nie może być niższa niż 50% Ceny Zakupu przedmiotu wskazanej na Stronie Kup Teraz.

Zwrot, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, będzie następował w ten sposób, że Użytkownik otrzyma BIDy(Grooszki), które zasilą jego Pulę BIDów(Grooszki), w ilości odpowiadającej ilości wydanych BIDów(Grooszki) zwrotnych od momentu przystąpienia do Aukcji, do Końca Aukcji.

W przypadku ponownego skorzystania z Kup Teraz w ramach tej samej Aukcji, zwrot BIDów(Grooszki) zwrotnych będzie obejmował ilość wydanych BIDów(Grooszki) zwrotnych od ostatnio dokonanego Zakupu Kup Teraz. Obniżenie Ceny Zakupu w tym wypadku nie będzie mieć zastosowania.

Po spełnieniu przez Użytkownika obowiązków wskazanych w § 7, ze szczególnym uwzględnieniem § 7 pkt 7, Operator rozpocznie procedurę zwrotu BIDów(Grooszki) zwrotnych, który nastąpi w ciągu 45 dni od dnia potwierdzenia otrzymania towaru i tym samym zasili Pulę BIDów(Grooszki) Użytkownika, o ile Użytkownik nie odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z § 7 pkt 10.

Ilość dokonanych przez Użytkownika zakupów poprzez Kup Teraz jest widoczna na Koncie Użytkownika, w zakładce „MOJE KONTO”.

Zabrania się wykorzystywania przez Użytkowników, w celu skorzystania z Kup Teraz, wszelkiego nieautoryzowanego przez Operatora oprogramowania, a postanowienia § 5 pkt 14 i 15 stosuje się odpowiednio. Zabrania się udziału w Kup Teraz pracownikom Operatora i Wystawiającego oraz najbliższym członkom ich rodzin.

§ 5 Aukcja

Każda Aukcja odbywa się na warunkach opisanych w jej parametrach (Parametry Aukcji).

Aukcja rozpoczyna się w momencie udostępnienia funkcji Przebijania dla danej Aukcji przez Operatora na Stronie Aukcji.

Cena Wywoławcza określona jest w Parametrach Aukcji.

Zasady dokonywania Przebicia:

4.1. Użytkownik dokonuje Przebicia z dostępnej na jego Koncie Puli BIDów(Grooszki), poprzez wybranie opcji „PRZEBIJ” uwidocznionej na Stronie Aukcji lub innej stronie Serwisu odnoszącej się do danej Aukcji;

4.2. Dokonanie Przebicia jest możliwe tylko wtedy, gdy w Puli BIDów(Grooszki) Użytkownik posiada przynajmniej 1 BID lub 1 BID zwrotny;

4.3. Dokonanie Przebicia zmniejsza Pulę BIDów(Grooszki) o co najmniej 1 BID lub 1 BID zwrotny lub więcej , zgodnie z Parametrami Aukcji, w kolejności określonej w Pomocy lub zakładce FAQ;

4.4. Po rozpoczęciu Aukcji Serwis na bieżąco aktualizuje (co do sekundy) pozostały Czas do Końca Aukcji;

4.5. Przebicie dokonywane przez każdego Użytkownika wydłuża Czas do Końca Aukcji, nadając mu wartość równą parametrowi Czas na Przebicie, o ile Czas do Końca Aukcji jest mniejszy niż Czas na Przebicie; 4.6. Cena Aktualna uwidoczniona jest na Stronie Aukcji;

4.7. Przy każdym Przebiciu następuje podniesienie Ceny Aktualnej przedmiotu wystawionego na Aukcji o kwotę Postąpienia określoną w Parametrach Aukcji; 4.8. Użytkownik, który dokonał Przebicia jako ostatni, zostaje Aktualnym Zwycięzcą;

4.9. Aukcja kończy się w chwili Końca Aukcji, ujawnionym na Stronie Aukcji napisem „Sprzedane”, przy czym informacja ta nie oznacza automatycznego Przybicia;

4.10. Aktualny Zwycięzca zostaje Zwycięzcą Aukcji w momencie Końca Aukcji, a Cena Aktualna staje się Ceną Zakupu.

Po zakończeniu Aukcji Operator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia przebiegu Aukcji pod względem technicznym i pod względem zgodności z Regulaminem.

Operator zastrzega sobie prawo unieważnienia Aukcji w przypadku, gdy Użytkownik posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem lub w inny sposób naruszył prawo, dobre obyczaje (w szczególności poprzez działanie w porozumieniu z innym uczestnikiem Aukcji lub osobą trzecią w sposób wpływający na wynik Aukcji) lub zasady Regulaminu, a także w razie stwierdzenia awarii Systemu lub błędu technicznego, mającego wpływ na przebieg Aukcji. O unieważnieniu Aukcji i jego przyczynach powiadamia niezwłocznie wszystkich jej uczestników za pośrednictwem wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika, oraz dokonuje aktualizacji Kont uczestników Aukcji poprzez zwrot BIDów(Grooszki) lub BIDów(Grooszki) zwrotnych w niej wykorzystanych, za wyjątkiem Użytkownika, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Ponadto Operator ma prawo zablokować Konto takiemu Użytkownikowi, odmówić Przybicia oraz zastosować sankcję: przepadek wszystkich zgromadzonych na koncie BIDów(Grooszki) oraz BIDów(Grooszki) zwrotnych jako karę umowną za naruszenie Zasad Regulaminu.

O ile stwierdzenie przez Operatora naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad Regulaminu przez uczestnika Aukcji następuje w czasie jej trwania, Operator zastrzega sobie ponadto prawo wykluczenia Użytkownika dopuszczającego się wymienionych naruszeń z Aukcji poprzez natychmiastową blokadę Konta, odmowę Przybicia, a także zastosowanie kary umownej w postaci przepadku Puli BIDów(Grooszki) i ewentualnie zastosowanie sankcji z § 10 pkt 1.1. oraz 1.2.

W razie stwierdzenia awarii lub błędu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nadającego się do usunięcia w krótkim czasie, Operator przerywa Aukcję i usuwa awarię lub błąd.

Operator może wprowadzać szczególne rodzaje Aukcji, o czym poinformuje Użytkowników na Stronie Aukcji i na Stronie Logowania lub w innym komunikacie. Cechy i zasady ich przeprowadzenia, odróżniające się od tych, o których mowa w niniejszym §, zostaną określone w Pomocy lub zakładce FAQ.

Zabrania się udziału w Aukcjach pracownikom Operatora i Wystawiającego oraz najbliższym członkom ich rodzin.

§ 6 Opłaty

Przy udziale w Aukcji określonej w § 5 Prawo Przebicia i Przebicia przez Automat jest odpłatne. W celu skorzystania z funkcji Serwisu, umożliwiającej zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego na Aukcji, należy zakupić BIDy(Grooszki) zwrotne. Wysokość opłat za BIDy(Grooszki) zwrotne zawarta jest w Cenniku. Uiszczenie opłaty za Przebicie lub Przebicie przez Automat nie zwalnia zwycięzcy Aukcji z uiszczenia Ceny Zakupu. W celu nabycia BIDów (Grooszki)zwrotnych, należy wybrać ilość kupowanych BIDów(Grooszki)zwrotnych, wedle Cennika wskazanego na Stronie Serwisu, wybrać formę płatności i dokonać zapłaty. Z chwilą skutecznego dokonania opłaty, Użytkownik nabywa prawo Przebicia lub Przebicia przez Automat.

Opłaty za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu uiszczane są przez Użytkownika za pośrednictwem uznanych firm trzecich.

Zakupione BIDy(Grooszki) zwrotne zwiększają Pulę BIDów(Grooszki) na Koncie Użytkownika.

Ważność BIDów(Grooszki) zwrotnych oraz BIDów upływa po 30 dniach od zakupu. Po upływie ich ważności, niewykorzystane, są automatycznie usuwane z Puli BIDów(Grooszki) na Koncie Użytkownika. Procedury odwoławcze są w tym wypadku wyłączone.

Wykorzystane przez Użytkownika BIDy(Grooszki) lub BIDy(Grooszki) zwrotne są usuwane z jego Konta automatycznie.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu BIDów oraz BIDów zwrotnych z wyjątkiem sytuacji określonych w § 4.

§ 7 Warunki sprzedaży

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Wystawiającym. Operator nie jest Stroną umowy, a jedynie umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży z Wystawiającym, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

W celu dostarczenia zakupionego bądź wylicytowanego przedmiotu, Użytkownik niezwłocznie po zakupie wprowadzi swoje dane adresowe w zakładce „MOJE KONTO”, podzakładce: „KUP TERAZ” lub „WYGRAŁEM”. W razie niewskazania adresu do wysyłki we wskazanym czasie, Użytkownik skontaktuje się z Operatorem w celu wyznaczenia dodatkowego terminu poprzez formularz kontaktowy. Dane te są przez Operatora niezwłocznie udostępniane Wystawiającemu. W razie opóźnienia we wskazaniu danych adresowych, Operator ani Wystawiający nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w wysyłce przedmiotu kupionego w ramach Kup Teraz bądź wygranej Aukcji.

Użytkownik, zawierający umowę sprzedaży w ramach Kup Teraz, jest zobowiązany do uiszczenia Ceny Zakupu z chwilą dokonania zakupu przedmiotu. Natomiast Użytkownik, zawierający umowę sprzedaży w ramach udzielenia Przybicia, powinien uiścić Cenę Zakupu w ciągu 7 dni od dnia udzielenia Przybicia. Termin może zostać przedłużony na wniosek Użytkownika, przesłany w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika, za zgodą Wystawiającego wyrażoną w tej samej formie. W razie przekroczenia terminu Wystawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym powiadomi Użytkownika przesyłając wiadomość wewnętrzną.

Zakupiony bądź wylicytowany przedmiot będzie dostarczany przez Wystawiającego na adres podany zgodnie z pkt. 2 powyżej Użytkownikowi bezpośrednio lub osobiście przez niego umocowanej osobie w terminie 14 dni od dnia zasilenia konta bankowego Wystawiającego należną Ceną Zakupu. Wystawiający poinformuje Użytkownika o wysłaniu zakupionego przez niego przedmiotu, wprowadzając w System informację o nadaniu statusu „wysłane”. Dostarczenie przedmiotu odbywa się na koszt Użytkownika.

Nadawcą przesyłki zawierającej zakupiony bądź wylicytowany przedmiot może być podmiot działający w porozumieniu z Wystawiającym na podstawie odrębnej umowy, co nie wpływa na zakres praw i obowiązków Użytkownika.

Użytkownik otrzymując przedmiot kwituje jego odbiór.

Po otrzymaniu towaru, Użytkownik, który kupił przedmiot poprzez Kup Teraz potwierdza jego odbiór na Stronie Serwisu.

Wystawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu podczas przesyłki, jak również za działania doręczyciela (Poczty/Kuriera).

Wystawiający wystawia fakturę na sprzedany przedmiot wg danych określonych w § 2 pkt 3 Regulaminu, a w przypadku niepodania ww. danych - zgodnie z danymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania Użytkownikowi przedmiotu sprzedaży. Odstąpienie wymaga formy pisemnej bądź oświadczenia, przesłanego w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika oraz zwrotu nie noszącego śladów używania przedmiotu sprzedaży najpóźniej w dniu upływu ww. terminu na adres Wystawiającego. Wystawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu, zakupionego w ramach Kup Teraz, w terminie przeznaczonym zgodnie z pkt. 4, na dostarczenie przedmiotu, o czym powiadamia Użytkownika e-mailem. W przypadku, gdy Użytkownik uiścił Cenę Zakupu, zapłacona kwota podlega zwrotowi.

Wystawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu, zakupionego w wyniku zostania Zwycięzcą Aukcji, w terminie przeznaczonym zgodnie z pkt. 4, na dostarczenie przedmiotu, o czym powiadomi Użytkownika e-mailem. Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w kwocie średniej wartości rynkowej wylicytowanego przedmiotu, jeśli przyczyną odstąpienia od umowy nie jest sytuacja opisana w § 2 pkt 17. Jeśli Użytkownik uiścił Cenę Zakupu do chwili odstąpienia od umowy, zapłacona kwota podlega zwrotowi.

Zwrot Ceny Zakupu oraz odszkodowanie pieniężne, o którym mowa w pkt. powyżej, zostaną przekazane w ciągu 7 dni na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

Użytkownik nabywa uprawnienia reklamacyjne do zakupionego na Kup Teraz lub Aukcji przedmiotu zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, wystawionego przez Producenta, bądź rękojmi, zgodnie z postanowieniami właściwej ustawy prawa cypryjskiego.

Wszystkie przedmioty, oferowane w Serwisie, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są fabrycznie nowe i doręczane są przez Sprzedającego wraz z gwarancją producenta. Wystawiający ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność przedmiotu sprzedaży z umową, gdy Użytkownik o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć lub też, gdy wady te wystąpiły po sprzedaży z przyczyn nie zawinionych przez Wystawiającego; w szczególności Wystawiający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu własności rzeczy na Użytkownika.

Reklamacje co do przedmiotu umowy sprzedaży można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu, w temacie wiadomości wpisując słowo „REKLAMACJA” oraz identyfikator Kup Teraz lub Aukcji.

Wystawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika bądź w formie zwrotnej wiadomości e-mail.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Wystawiający zwraca ją Użytkownikowi w tym celu; czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

§ 8 Reklamacje

W przypadku, gdy usługi lub inne działania Operatora określone w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji. Operator dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu.

Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz związanych z nimi konsekwencjach dla wszystkich Użytkowników, będą umieszczane na stronie głównej Serwisu, a także w sposób opisany w § 5 pkt 14 i 16.

Blokada Konta Użytkownika jest dokonywana w przypadkach przewidzianych w Regulaminie na czas niezbędny do weryfikacji działań Użytkownika pod względem zgodności z Regulaminem, zapobieżenia ewentualnej szkodzie innych Użytkowników, osób trzecich i Operatora oraz zastosowania sankcji przewidzianych w Regulaminie.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres e-mail Operatora: bok@grooszek.pl.

Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie wiadomości wewnętrznej, dostępnej na Koncie Użytkownika bądź w formie zwrotnej wiadomości e-mail.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zwraca ją Użytkownikowi w celu jej uzupełnienia; czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

§ 9 Zasada poufności. Prywatność. Korzystanie z danych z serwisu

Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystywania plików Cookies, w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.

Bez wyraźnej zgody Użytkownika Operator nie ujawnia jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej.

Operator może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Operator udostępnia Wystawiającemu dane osobowe Użytkowników, w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania bądź usunięcia.

Operator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległości płatniczych wobec Operatora lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika i ustaleniem jego odpowiedzialności.

Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu.

Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Operator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników w celu:

10.1. Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);

10.2. Sprawdzenia tożsamości Użytkownika;

10.3. Lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników;

10.4. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;

10.5. Badania poprawności przebiegu Kup Teraz oraz Aukcji.

Operator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Serwisu.

§ 10 Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy

1.1. Operator może rozwiązać umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie;

1.2. Rozwiązanie umowy przez Operatora następuje przez poinformowanie Użytkownika w drodze wiadomości wewnętrznych, o rozwiązaniu umowy. O ile rozwiązanie następuje bez wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, następuje blokada Konta, co nie uchybia możliwości złożenia przez Użytkownika reklamacji. O ile rozwiązanie następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta następuje po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia;>

1.3. Użytkownik rozwiązuje umowę wypełniając stosowny formularz jednej z podstron Serwisu i przesyłając go na adres e-mail Operatora, rozpoczynając tym samym procedurę likwidacji, zgodnie z instrukcją znajdującą się w zakładce "MOJE KONTO", podzakładce "MOJE DANE", wciskając przycisk "LIKWIDACJA KONTA UŻYTKOWNIKA" bądź korzystając z instrukcji dotyczących usunięcia Konta, zawartych w Pomocy lub zakładce FAQ.

Po wykonaniu przez Użytkownika czynności z pkt. 1, Operator dostarcza na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informację o otrzymaniu żądania likwidacji Konta, zawierającą link do strony z potwierdzeniem nazwy i hasła Użytkownika. Po potwierdzeniu tych danych umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z tym zastrzeżeniem, że:

2.1. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem Aukcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia;

2.2.Użytkownik zachowuje dostęp do Konta tylko w zakresie jego funkcji pozwalających na sfinalizowanie umów sprzedaży zawartych z Wystawiającym w wyniku dokonania zakupu poprzez Kup Teraz oraz zwycięstwa w Aukcjach zakończonych przed rozwiązaniem umowy bądź w Aukcji trwającej w chwili likwidacji Konta, jak w punkcie 2.1.

Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

§ 11 Postanowienia końcowe

Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje Użytkowników na stronie głównej, zaś Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem przed pierwszym zalogowaniem po zmianach. Logowanie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora na stronie głównej i stronie logowania.

Użytkownik może w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach przy pierwszym logowaniu odmówić akceptacji tychże zmian Regulaminu. Odmowę należy wysłać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z usług Operatora.

O ile Użytkownik zechce skorzystać z prawa odmowy akceptacji Regulaminu w trybie opisanym w pkt. 3, powinien powstrzymać się od udziału w Kup Teraz oraz Aukcjach. W przeciwnym wypadku odmowa akceptacji regulaminu staje się skuteczna dopiero w chwili otrzymania przez Operatora wiadomości e-mail z oświadczeniem o odmowie akceptacji, z zastrzeżeniem jak w pkt. 2.

W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa cypryjskiego.

Wszelkie spory wynikające z łączącej strony umowy rozstrzyga właściwy cypryjski sąd powszechny.

Użytkownik dokonując uczestnictwa w aukcjach oferowanych przez operatora serwisu grooszek.pl akceptuje powyższe postanowienia regulaminu serwisu i nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń wobec operatora serwisu

Regulamin wchodzi w życie od od 2019 roku i jest aktualny aż do zmian wprowadzonych przez administratora o czym użytkownicy zostaną uprzednio poinformowani gdy takie zmiany zostaną wprowadzone

Używanie cookies:

Korzystając z grooszek.pl wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej .

RODO Pomoc

© Copyright 2019- grooszek.pl - Aukcje internetowe